ecm logo

 • Stále se, Hospodine, setkáváme se zlou nenávistí, pomluvami, rozdmýcháváním nepřátelství, s krutými slovy na adresu tzv. migrantů a muslimů. Prosíme, zastav to.
 • Prosíme, nedovol, aby v prezidentských volbách zvítězil nositel mstivosti, krutosti, šiřitel pomluv a člověk, který dělí společnost. Nedovol, aby se stal naším prezidentem na dalších pět let člověk, který v naší zemi prosazuje zájmy Ruska a Číny.
 • Prosíme, chraň voliče před tím, aby nepodléhali manipulaci, lživým zprávám, odporným pomluvám a hoaxům.
 • Prosíme za tvou církev, aby se nespojovala účelově s politiky nemravnými a zlými.
 • Chraň, prosíme, nezávislá veřejnoprávní média a nezávislé soudnictví v naší zemi.
 • Prosíme, nedovol, aby nám vládli zločinci a podvodníci.

Modlitebné predmety január / leden 2018

7.1. – 13.1. Modlitebný týždeň EA

Téma: Pútnici a cudzinci
“Každý je cudzinec – skoro všade.” Tento slogan, ktorý sa stal populárny pred pár rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete. Prechádzame ním, ale nie je to náš domov. Sme na ceste do nášho definitívneho cieľa, nebeského domova, ktorý Kristus pre nás buduje.
Počas tohto Modlitebného týždňa objavíte veľa výziev pre váš status quo. Modlím sa, aby ste nechali Pána Boha konať Jeho dielo cez tieto konkrétne výzvy. Dovoľte Mu, aby skrze Ducha Svätého urobil zopár korekcií vašej cesty. Kiež stretnete Pána Ježiša novým spôsobom na vašej ceste do nebeského cieľa!


Thomas Bucher
Generálny Tajomník Európskej Evanjelickej Aliancie

Česká evangelikální aliance vyzývá k modlitbám za obnovu církve. Tajemník Jiří Unger nadepsal svůj úvod k modlitebnímu průvodci: Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme. Přidejme se k modlitbám těch, kdo se v tomto týdnu scházejí (z různých církví) a společně děkují a prosí.


Jana Křížová

14.1. – 20.1.

Vzdelávanie

­Děkujeme a přimlouváme se za všechny současné studenty Studijních kurzů – modulu A a B. Všichni studují při zaměstnání, mají povinnosti ve svých rodinách, ve sborech, kam patří. Studium vyžaduje nejen časovou investici, ale je také časem duchovního zrání a hledání Božího povolání v Kristově těle.
­Děkujeme a přimlouváme se za všechny absolventy.
­Prosíme Ducha svatého, aby ti, které volá do ordinované služby, odpověděli na jeho volání a vstoupili na cestu přípravy – studijní, duchovní aj.
­Bůh nás všechny křesťany chce vést k růstu a zrání ve víře, naději a lásce. Kéž naše sbory i střediska diakonie, celá naše církev i každý z nás osobně nepromeškáme žádnou příležitost a nacházíme další způsoby, jak se na této cestě vzájemně obohacovat a povzbuzovat.


Ivana Procházková

21.1. – 27.1.

Banská Bystrica
Prosím o modlitby za študentov teológie a katechetiky, ktorí sa v tomto období učia na skúšky. Nech im Pán Boh dáva trpezlivosť, vytrvalosť a múdrosť. Prosme tiež o to, aby si Boh povolal nových pracovníkov, nových študentov, ktorí by sa chceli pripravovať na prácu kazateľov.

Pavel Procházka

Praha Horní Počernice

 • Prosíme o modlitby za pokojnou přípravu farní konference 28. 1. a její průběh
 • ­ doplnění staršovstva, výborů a vedoucích dětských besídek­
 • moudrost pro vedoucí mládeže,­ nové rodiny ve sboru
 •  zdravotní stav faráře partnerského sboru ve Virginii, USA
 • dokončení rekonstrukce sborových prostor
 • změny po výroční konferenci
 • za nového kazatele a za rodinu současného faráře


Richard Novák

28.1. – 3.2.

Stretnutie s biskupom P. Streiffom
Biskup pricestuje 29. 1. do Bratislavy, aby sa stretol s terajším superintendentom a nastupujúcim superintendentom. Modlime sa za túto schôdzku, ale aj obdobie, kedy sa brat Š. Rendoš bude pripravovať na svoju úlohu vedenia ECM na Slovensku.


Lenka Procházková

Praha 2
Děkujeme za každého jednotlivého člověka, který nějakým způsobem patří do naší farnosti. Přimlouváme se zejména za nemocné a oslabené.
Navázali jsme vztahy s pracovníky humanitního odboru městské části Praha 2 a jejich klienty. Prosíme o moudrost, jak spolupracovat, aby to bylo lidem k užitku.
Sbor v Ječné sdílí budovu kostela s ústředím ECM a s rusky mluvícím sborem ECM. Hledáme nejlepší způsoby soužití.
Modlíme se za sbor v Sedlčanech, kde působí kazatelka ECM z USA jako misionářka a učitelka angličtiny. Ať je ona i lidé ze sboru požehnáním pro okolí.


Jana Křížová

­